Języki kom­pi­lowane

dbacoskore.kosmetyk.net.pl http://www.develogic.pl

Java to oczywiście język kompilowany. Język ten rozwi­jany jest głównie przez społeczność w ramach tak zwanego Java Com­mu­nity Process (spec­jal­iści z różnych firm demokraty­cznie decy­dują o stan­dar­d­ach i kierunku roz­woju), duży nacisk położony jest na zgod­ność ze stan­dar­d­ami i dokumentację.

Java stosowana jest do pisa­nia wszelkiego rodzaju aplikacji. Jest prefer­owanym językiem w kor­po­rac­jach i dużych fir­mach, ponieważ aplikacje można uruchamiać zarówno na sys­temach Win­dows jak i Linux, dzięki czemu nie wymaga dodatkowych inwest­y­cji w infrastrukturę.

C# – jest to odpowiedź firmy Microsoft na język Java. Założe­nia tych obu są zbliżone, choć rozwój C# jest sterowany przez firmę Microsoft – nie zawsze jest on zgodny z przyję­tymi stan­dar­d­ami.

Najwięk­szym minusem języka Microsoft jest konieczność uruchami­a­nia go na plat­formie Win­dows, co często wiąże się z więk­szymi kosz­tami utrzy­ma­nia aplikacji. Niem­niej ma on wspar­cie firmy Microsoft, przez co część firm decyduje się na to rozwiązanie.

Język uży­wany głównie w dużych fir­mach, które zde­cy­dowały się oprzeć wyłącznie o rozwiąza­nia firmy Microsoft. Język ten jest mniej pop­u­larny niż Java, jed­nak jego pop­u­larność także powinna utrzymy­wać się na sta­bil­nym poziomie.